kwestionariusz osobowy (pobierz),

zdjęcie legitymacyjne,

czytelna kserokopia dowodu osobistego,

odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i świadectwa kursu kwalifikacyjnego (do wglądu),

czytelna kserokopia dyplomu ukończenia wyższych studiów i świadectwa kursu kwalifikacyjnego,

dowód opłaty wpisowej.

Dokumenty można składać osobiście w naszym Ośrodku (budynek krytej pływalni) lub przesłać je pocztą (listem poleconym) na adres Ośrodka (ODN WSZECHNICA, ul. Rzeszowska 10, 38-404 Krosno).